من دیگه بس برام تحمل این همه غم
بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم
وقتی فایدی نداره
غصه خوردن واسه چی
واسه عاشق های تو خالی
ساده مردن واسه چی

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
X